כריכה לתביעת גירושין בבית הדין הרבני

כאשר אחד מבני הזוג הנמצא בהליכי גירושין מעוניין שבית הדין הרבני ידון בנושאים נוספים הקשורים לגירושין (ולא בית המשפט לענייני משפחה), הוא יוכל לכרוך נושאים אלה בתביעת הגירושין שנידונה בבית הדין הרבני.

העניינים שניתן לכרוך בתביעת גירושין

ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם סיום מהיר ויעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים זה מזה. עניינים אלה לא חייבים להיות קשורים לענייני מעמד אישי, ויכולים להיות בכל תחום שהוא (חלוקת רכוש, מזונות אישה, תביעה להחזר הוצאות בגין מזונות קטין, וכו').

לא ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם אינה דרושה לצורך סיומם היעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים. אם עניינים אלה נכרכו בתביעת הגירושין, לבית הדין הרבני לא תהיה סמכות לדון בהם.

כל עוד לא בוצעה כריכה של נושאים אלה עם תביעת הגירושין, ניתן יהיה לבחור באיזו ערכאה משפטית ידונו נושאים אלה. מרגע שבוצעה "כריכה", בית הדין הרבני הוא היחיד שיכול לדון בנושאים אלה בתנאי שלא הוגשה קודם תביעה בנושאים אלה לבית המשפט לענייני משפחה.

אם הוגשה תביעה בעניין מסוים בפני בית המשפט לענייני משפחה, בטרם בוצעה כריכה של עניין זה בבית הדין הרבני, לא ניתן יהיה לבקש כריכת אותו עניין בבית הדין הרבני, והסמכות הייחודית לדון בו תהא של בית המשפט לענייני משפחה.

על המבקש לבצע כריכה להוכיח קיומם של שלושה תנאים מצטברים:

  1. תביעת הגירושין היא תביעה כנה –התביעה הוגשה מתוך רצון אמיתי להתגרש ולא מתוך כל מניע אחר, למשל רצון למנוע פנייה קודמת לבית המשפט לענייני משפחה.
  2. הכריכה נעשתה כדין – אם התביעה היא תביעה על תנאי, המותנית בקיומם של הליכים או עובדות מסוימות, כשהתנאי לא נעשה ממניעים כנים, כריכת עניין בתביעה לא תיחשב כריכה כדין.
  3. הכריכה היא כריכה כנה –הכריכה נעשתה מתוך רצון אמיתי להכריע בעניין זה בפני בית הדין הרבני. כריכה נחשבת לכריכה כנה אם נעשתה כדי להימנע מהתדיינויות בשתי ערכאות נפרדות ועל מנת לרכז את כל העניינים בפני ערכאה אחת. כריכה תיחשב כלא כנה אם היא נעשתה לצרכים אחרים כגון לצורך הפעלת לחץ על האישה להתפשר בנושא מסוים.

אם תביעת גירושין אינה עומדת באחד מהקריטריונים האלו, הסמכות לדון בעניינים שנכרכו בתביעת הגירושין תהיה לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם התביעה בבית הדין הרבני הוגשה קודם לכן.

בקשה לביצוע כריכה

על מנת לבצע כריכה של עניין מסוים בתביעה לגירושין, יש לציין באופן מפורש בכתב התביעה כי בית המשפט מתבקש להכריע באותו עניין או במהלך הדיון בתביעה בבית הדין הרבני.

כל אחד מבני הזוג רשאי לבקש כריכה של עניין מסויים והזכות אינה נתונה רק לתובע. 

ככלל, בית הדין הרבני מכריע בשאלת הכריכה. אם הוגשה במקביל תביעה גם לבית המשפט לענייני משפחה, יכולה כל אחת מהערכאות (בית הדין או בית המשפט) לקבל החלטה בשאלת תוקף הכריכה.

כדי להימנע מהחלטות סותרות, כל אחת מהערכאות יכולה לעכב את הדיון בתביעה עד שתוכרע השאלה על ידי הערכאה המקבילה.

אם כבר ניתנה הכרעה בעניין על ידי אחת הערכאות, על הערכאה המקבילה לכבד את ההכרעה.

במקרה של מחלוקת בין הערכאות, יכולים הצדדים לפנות לבית המשפט העליון על מנת לקבל הכרעה.

ויתור על כריכה

אם צד לתביעה כרך עניינים מסוימים בתביעת הגירושין ולאחר מכן פנה לבית המשפט לענייני משפחה לגבי אותם עניינים, הוא יחשב כמי שוויתר על הכריכה, ובית המשפט לענייני משפחה יוכל לדון בעניין.

ערעור

בית הדין הרבני

קביעה של בית הדין הרבני כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה כפסק דין ולכן יש להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים.

קביעה של בית הדין כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה ככל החלטה אחרת של בית הדין וכדי לערער עליה יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול, בתוך 10 ימים.

בית המשפט לענייני משפחה

קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה כפסק דין ולכן ניתן לערער באמצעות הגשת ערעור בבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה ככל החלטה אחרת של בית המשפט וניתן להגיש לגביה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

חשוב לדעת! לבית הדין הרבני תהיה סמכות בלעדית לדון בעניינים הקשורים לגירושין גם אם לא נעשתה כריכה, וזאת במקרה בו הצדדים הביעו הסכמתם לכך שבית הדין הרבני ידון בעניין זה או אחר.

  • במקרה בו אישה מגישה בבית הדין תביעה למזונות עבורה, מוסמך בית הדין הרבני לדון בעניין גם אם לא הוגשה תביעת גירושין.
  • סוגיית משמורת והחזקת הילדים נחשבת ככרוכה מעצם טיבה בתביעת גירושין. בית הדין הרבני יהיה בעל הסכמות הבלעדית לדון בסוגיה גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב התביעה שהוגש לבית הדין. בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בסוגיה זו, אלא אם כן הוגשה קודם לכן תביעת משמורת או החזקת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי