גירושין בהסכמה

"הרי זה גיטך והתקבל גיטך זה, והרי את מגורשת בו ממני מעכשיו והרי את מותרת לכל אדם" - המשך התהליך לקבלת הגט כאשר יש הסכמה בין בני זוג על הגירושין.

ככלל, בני זוג יהודים נשואים, ששניהם מעוניינים להתגרש יוכלו להתגרש באמצעות בית הדין הרבני בלבד, על מנת שהגירושין יוכרו על ידי המדינה, ככל ומתקיימים לגביהם  התנאים הבאים:

 1. הם אינם מתגוררים תחת אותה קורת גג (בית הדין הרבני אינו מסדיר גט בין בני זוג המתגוררים תחת קורת גג אחת).
 2. הם ערכו הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין.

על מנת שהגירושין יבוצעו בהסכמה, על הצדדים להגיש הסכם גירושין שאושר בבית המשפט לענייני משפחה או לצרף הסכם גירושין לצורך אישורו על ידי בית הדין יחד עם הבקשה לגירושין.

לאחר מכן בני הזוג יפנו אל אחד מבתי הדין הרבניים בארץ ויגישו את הבקשה המוסכמת לגירושין. בני הזוג יצהירו על כוונתם להתגרש ורצונם לקבוע מועד לסידור גט.

שימו לב: בחלק מבתי הדין לא ניתן להתגרש מבלי שבספח תעודת הזהות הצדדים רשומים כנשואים. כלומר, אם בני זוג נישאו, אך לא שינו את מצבם האישי בתעודת הזהות, הם יצטרכו לשנות אותו לנשואים לצורך הגירושין.

ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

 1. באמצעות הגשה פיזית בבית הדין הרבני;
 2. באמצעות פקס;
 3. באמצעות דוא"ל;

יש לשלם אגרה במועד הגשת הבקשה. ככל ולבני הזוג קיים תיק פתוח בעניין גירושיהם בבית הדין הם אינם נדרשים לשלם אגרה זו.

שלבי ההליך

 • אישור הסכם הגירושין

במועד הגשת הבקשה, מזכירות בית הדין תקבע מועד לאישור ההסכם (גם אם ההסכם אושר כבר בבית המשפט לענייני משפחה).

לדיון בעניין אישור ההסכם צריכים להגיע בני הזוג ללא ליווי, מלבד עורכי דינם או טוענים רבניים מטעמם.

בית הדין יבדוק אם הסכם הגירושין אינו מעורר קשיים הלכתיים ויאשר את ההסכם. הסכם אשר לא אושר בבית המשפט לענייני משפחה, ייקבל תוקף של פסק דין מאת בית הדין.

הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג נשואים ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני ניתן לביטול בעילות מיוחדות ובנסיבות חריגות בלבד.

 • סידור הגט

השלב הסופי של הגירושין.  לאחר אישור הסכם הגירושין יייקבע מועד לסידור הגט (ניתן לאחד את הדיון בעניין אישור ההסכם עם סידור הגט). הליך סידור הגט כולל בירור שמות הצדדים (על ידי הצדדים עצמם והעדים שהביאו איתם), כתיבת הגט על ידי סופר בית הדין ומסירתו לידי האישה.

יש להגיע לבית הדין עם המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות של הצדדים עם ספחים המעידים כי מצבם המשפחתי הוא נשואים;
 • תמונות פספורט של הצדדים;
 • כתובה;
 • תעודת נישואין.

הדיון לסידור הגט יתקיים בדרך כלל בפני דיין אחד. כל אחד מבני הזוג צריך להגיע בליווי עד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח או אחות). במידה ואין קרובי משפחה, ניתן להסתפק בחבר ילדות או חבר קרוב המכיר היטב את בן הזוג לגביו הוא מעיד.

בית הדין הרבני יברר את שמות הבעל והאישה וכינוייהם (כפי שהם נקראים על ידי חברים וקרובים), וכן את שמות אבותיהם וכינוייהם. בירור זה נעשה באמצעות חקירת בני הזוג וכן עדים, גם אם הם קרובים לבני הזוג. השמות שנקבעים לאחר חקירת השמות הם השמות הנכתבים בגט עצמו, ולכך יש חשיבות הלכתית רבה, שכן טעות בכתיבת השמות גורמת לפסילת הגט. 

בית הדין יוודא שהצדדים  מתגרשים מרצונם, יחקור את הבעל על כך שהוא מגרש מרצונו את האישה, שהוא מבין את השלכות הגט, וזאת משום שעל פי ההלכה היהודית הבעל צריך לגרש מרצונו ולא בגלל שום סיבה אחרת.

בית הדין הרבני יורה לאישה שתסיר את הטבעות מאצבעותיה ויוודא שהיא מתגרשת מרצונה, ויודיע לה שאחרי הגירושין היא תותר להינשא לכל אדם חוץ מלכהן. 

בית הדין הרבני יורה למגרש לצוות לעדי החתימה על הגט שיהיו גם עדי מסירה לגט, וכן יורה לאישה שתפתח את שתי ידיה בצורה מקבילה לרצפה, ושלא תסגור את ידה על הגט לפני שהבעל יעזוב את הגט.
הבעל יאמר לאישה בשעת הגירושין: "הרי זה גיטך והתקבל גיטך זה, והרי את מגורשת בו ממני מעכשיו והרי את מותרת לכל אדם". אחרי שהאישה תקבל את הגט היא תרים אותו, ותטמון אותו תחת בית שחיה בזמן שהיא תצעד כשני מטרים.
לאחר מכן בית הדין יקרא שוב את הגט ויחקור שוב את העדים והסופר.

לאחר מסירת הגט לאישה, יודיע הדיין לבני הזוג מהן ההגבלות ההלכתיות החלות עליהם.

לאחר סיום הליך סידור הגט יינתנו לצדדים:

 • תעודת גירושין (נדרש תשלום אגרה לכל אחד מבני הזוג).
 • מעשה בית הדין – תעודה הלכתית המאשרת את הגירושין (הגט עצמו נקרע ונגנז על ידי בית הדין).

בית דין צדק

ניתן לפנות גם לבד"ץ פרטי לצורך סידור הגט, אולם על מנת שהמדינה תכיר בגירושין אלו, על בני הזוג לפנות, לאחר גירושיהם בבד"ץ, לבית הדין הרבני לצורך אישור הגירושין.

הגבלות החלות על בני הזוג לאחר הגירושין

 1. אסור לבני הזוג להתייחד. אם יעשו זאת, יתכן שיצטרכו להתגרש פעם נוספת.
 2. לאישה אסור להתחתן בשלושת החודשים הקרובים. ככל והאישה מעוניינת להתחתן בטרם חלף המועד, עליה לפנות לבית הדין הרבני בבקשה להיתר נישואין.
 3. לאישה אסור להתחתן עם כהן.
 4. אם לבני הזוג יש תינוק שטרם מלאו לו שנתיים, אסור לה להתחתן עד אשר ימלאו לו שנתיים. ככל והאישה מעוניינת להתחתן אחרי הגירושין בטרם מלאו לילד שנתיים, עליה לפנות לבית הדין הרבני בבקשה להיתר נישואין מדין מינקת חברו.

נישואין אזרחיים

גם זוג שנישא בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל, יכול להתגרש אך ורק בבית הדין הרבני, אלא אם החוק המקומי במדינה שבה נישאו בני הזוג מאפשר להם להתגרש בה ללא צורך בפנייה לבית הדין הרבני, ולאחר מכן לרשום את גירושיהם בארץ (הליך רישום הגירושין דומה להליך רישום נישואין אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל).

ככל ומדובר בבני זוג מאותו מין שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך גירושיהם.

מקרים מיוחדים של זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל

 • אישה שנישאה בנישואים אזרחיים בחו"ל ורוצה להינשא לכהן

ישנן דעות הלכתיות לפיהן לכהן אסור לשאת אשה גרושה, גם כשהגירושין הם מחמת נישואים אזרחיים. לכן, אם אשה שנישאה בנישואים אזרחיים בחו"ל יודעת כי לאחר שתיפרד מבן זוגה בכוונתה להתחתן עם כהן, רצוי שתאמר זאת לדיינים בטרם סידור הגט בין הצדדים.

אם תאמר זאת לבית הדין יש אפשרות כי בית הדין יורה כי אין צורך בסידור גט בין הצדדים בכדי לקבוע כי הצדדים גרושים, ואז האשה תוכל להינשא לכהן גם לפי הדעות ההלכתיות המחמירות.

 • נישואי פרגוואי

במקרה של זוגות שנישאו בנישואי פרגוואי (נישואים שניתן לבצעם ללא נוכחות בני הזוג), ניתן לבקש מבית הדין שיקבע כי אין צורך לסדר גט ויוציא פסק דין לפיו הצדדים אינם נשואים זה לזו.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת בעניין זה, ובכלל.

 
 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי